Witamy w Internetowym Systemie Obsługi Wniosków (ISOW)

Na tej stronie będą mogli Państwo złożyć wniosek o dotację ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
oraz śledzić aktualny status wysłanego wniosku. Przed przystąpieniem do edycji wniosku
proszę zapoznać się z poniższymi informacjami.

Uwagi techniczne

Do pracy z ISOW zaleca się używać przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome w najnowszych wersjach oraz Internet Explorer 8 (w trybie zgodności).

Informacje ogólne dot. składania wniosków

Wniosek o dotację należy wypełnić i przesłać za pomocą ISOW.
Wysłanie wniosku za pomocą ISOW jest równoznaczne ze złożeniem wniosku (wniosek wraz z załącznikami wysyłany jest wyłącznie on-line
- nie przyjmujemy wersji papierowej). Podpis elektroniczny nie jest wymagany.

Proszę wybrać właściwą dla wnioskodawcy wersję językową formularza. Wniosek należy wypełnić w następujący sposób:

 • pola z oznaczeniem PL w języku polskim,
 • pola z oznaczeniem DE w języku niemieckim,
 • pola nieoznaczone ww. symbolami w języku właściwym dla wnioskodawcy.

Proszę podawać oryginalne nazwy instytucji.

Wymagane terminy

Wnioski o dotację mogą być przesyłane za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW) z zachowaniem poniższych terminów:

Wnioski o dotację niezależnie od wnioskowanej kwoty można składać na bieżąco, jednak nie później niż 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia projektu.
UWAGA:
 • Wnioskodawca, który nie rozliczył poprzedniego projektu, na który otrzymał dotację do 30.000 PLN / odpowiednia kwota w EUR, nie może złożyć nowego wniosku.
 • Wnioskodawca zalegający z rozliczeniem zrealizowanego projektu, na który otrzymał dotację powyżej 30.000 PLN / odpowiednia kwota EUR, nie może złożyć nowego wniosku.

Jak złożyć wniosek?

 1. Rejestracja

  Jeżeli składają Państwo wniosek po raz pierwszy za pomocą ISOW, proszę założyć konto,
  podając podczas rejestracji: login (nazwa użytkownika np. skrócona nazwa instytucji), hasło oraz adres mailowy.
  Jeżeli posiadają Państwo już konto, proszę przejść do operacji „Logowanie”.

 2. Aktywacja konta

  Aby aktywować konto, proszę kliknąć na link, wysłany na podany podczas rejestracji adres mailowy.

 3. Logowanie

  Proszę zalogować się do ISOW podając login oraz hasło. Jeżeli nie pamiętają Państwo hasła,
  proszę skorzystać z funkcji „Przypominanie hasła”.

 4. Wybór odpowiedniej wersji językowej

  Proszę wybrać właściwą dla wnioskodawcy wersję językową formularza.

 5. Nowy wniosek

  Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się dokładnie ze szczegółami zawartymi w pliku "Zasady wspierania projektów przez Fundację",
  który można pobrać ze strony Dokumenty do pobrania .
  Instrukcje dotyczące sposobu edycji wniosku zawierają ikony „Pomocy”, znajdujące się przy poszczególnych polach formularza wnioskowego.
  Pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką * .

 6. Wnioski w edycji

  Po ponownym zalogowaniu i wybraniu z menu "Wnioski w edycji" pojawia sie lista wniosków zapisanych w poprzedniej sesji.
  Należy zaznaczyć wniosek, który chcemy edytować (kliknąć na jego tytuł) i wcisnąć "Modyfikuj"

 7. Zapisywanie wniosku

  Proszę pamiętać, by podczas edycji wniosku na bieżąco zapisywać wprowadzane dane .

 8. Sprawdzenie wniosku

  Przed wysłaniem wniosku proszę sprawdzić za pomocą opcji „Widok formularza wnioskowego” poprawność
  wprowadzonych danych oraz kompletność załączonych do wniosku dokumentów.
  Jeżeli chcą Państwo wydrukować wniosek lub zapisać go na komputerze w formacie PDF,
  proszę wybrać opcję „Drukuj” .

 9. Akceptacja regulaminu

  Aby złożyć wniosek o dotację należy zaakceptować „Zasady wspierania projektów przez FWPN”, potwierdzić prawdziwość
  podanych informacji oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  Brak akceptacji regulaminu uniemożliwi wysłanie wniosku.

 10. Wysłanie wniosku

  Wysłanie wniosku jest równoznaczne z zakończeniem możliwości jego edycji. O aktualnym stanie wniosku
  będziemy Państwa informować drogą mailową, a także za pośrednictwem ISOW
  → zakładka „Wnioski wysłane”.

Decyzje w sprawie wniosków

Wnioski zawierające błędy formalne nie są przyjmowane do dalszej procedury. Wnioski spełniające kryteria formalne
kierowane są do procedury opracowania. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji podejmuje Zarząd.

Decyzje w sprawie wniosków podejmowane są w przeciągu trzech miesięcy od daty ich wysłania.
Decyzje Zarządu przekazywane są listownie.

Fundacja nie podlega wymogowi równego traktowania i nie jest zobowiązana do uzasadniania decyzji o odmowie
udzielenia dotacji.

Pomoc techniczna

W przypadku występowania problemów technicznych związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem ISOW,
proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją składania wniosków. Gdy problem nie ustąpi proszę przesłać na adres mailowy
isow@fwpn.org.pl zgłoszenie zawierające:
a) nazwę wnioskodawcy;
b) imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy osoby kontaktowej;
c) krótki opis problemu.
>